Změny v zákoníku práce ČR.

Picture of Petra Štěpánková

Petra Štěpánková

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o blížících se změnách v zákoníku práce ČR.

Návrh novely zákoníku práce je především reflektován evropskou úpravou směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o work-life balance. Tato směrnice se snaží regulovat práci na dálku a také digitalizovat pracovněprávní prostředí.

Jedná se zatím pouze o návrh novely zákoníku práce, a tudíž novela není zatím právně účinná.

Obsahem novely zákoníku práce jsou především:

Dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

Zaměstnancům pracujícím na tento druh dohod by měla být zajištěna větší ochrana. Konkrétně pak budou mít zaměstnanci na DPČ/DPP právo na dovolenou dle konkrétních parametrů pro její výpočet. Na zaměstnavatele naopak padne povinnost rozvrhu pracovní doby s předstihem minimálně tří dnů. Dále pak bude mít zaměstnanec na DPČ/DPP právo na žádost o přechod na pracovní poměr, a to poté, co odpracuje minimálně 180 dní v posledních 12 měsících. Dále s touto novelou připadá zaměstnanci na DPČ/DPP právo na čerpání všech překážek v práci a na čerpání příplatků (za práci ve svátek či o víkendech, za noční směny atp.). Na zaměstnavatele při zaměstnávání tzv. ‘‘dohodářů‘‘ také připadá povinnost na požádání zaměstnance vydat písemné odůvodnění výpovědi z práce. Pokud na vyžádání zaměstnavatel tuto povinnost nedodrží, hrozí mu pokuta až do výše 200 000 Kč.

Zvýšená informační povinnost

Zaměstnavatelé budou nyní povinni informovat své zaměstnance o právech a povinnostech určeným zákonem nejpozději do sedmi pracovních dní. Tudíž se tato lhůta výrazně zkrátí. V současnosti je dlouhá měsíc.

Zaměstnanci by také měli být v současnosti lépe informováni o podmínkách a době trvání zkušební doby, odborném rozvoji nebo také o rozsahu minimálního nepřetržitého odpočinku. Tato povinnost zvýšené informovanosti zaměstnanců se vztahuje i na zaměstnance na DPČ/DPP.

Zaměstnavatel má také nově povinnost písemně odůvodnit svá rozhodnutí jako zamítnutí přechodu na pracovní poměr, zamítnutí práce na home office atp. Tato odůvodnění musí být formulováno objektivně a nemělo by vyvolat dojem diskriminace.

Digitalizace pracovněprávních dokumentů

Tato novela nově umožní elektronické uzavírání a doručování pracovních smluv v pracovněprávním vztahu. Umožňuje dokumenty zasílat zaměstnancům na soukromé emaily. Od takto uzavřených smluv však může zaměstnanec odstoupit pouze do 7 dnů od doručení smlouvy, a to pouze v případě nezačal-li pracovat. Dokumenty, které se týkají ukončení pracovněprávního vztahu podléhají přísnějšímu režimu doručování, zaměstnanec k tomuto úkonu musí dát explicitní souhlas. Nedílnou součástí elektronického doručovaní je uznávaný elektronický podpis, kterým musí zaměstnavatel smlouvy zaopatřit.

Práce na dálku – home office

V zákoně je definován jako práce na dálku, ale jeho bližší specifikace zohledňuje právě tato novela.

Základním pilířem práce na dálku je písemná dohoda, její specifikace nejsou pevně stanoveny, je tedy na obou stranách, aby je specifikovaly. Pro právní jistotu je doporučeno stanovit základní podmínky výkonu práce na dálku, není to však povinností.

Zavedení práce na dálku může být dle novely také nařízeno, ale pouze za specifických důvodů. Mezi tyto důvodu patří nařízení práce na dálku na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a pokud je místo výkonu práce způsobilé.

Jeden z největších problémů práce na dálku je náhrada nákladů, která by nově dle novely měla být stanovena paušální náhradou nákladů dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Je však možné se se zaměstnancem písemně dohodnout, že náhrada nákladů hrazena nebude.

O práci na dálku budou moc zažádat těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci či zaměstnankyně pečující o dítě mladší devíti let, dále pak osoby závislé na péči.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články