Možnosti ochrany a správy majetku

Vážená paní, Vážený pane,
Nový občanský zákoník přinesl do českého právního rámce několik nových institutů, z nichž některé mohou pomoci s ochranou a správou majetku.


V dnešní době, která přináší spoustu rizik a ohrožení, se téma ochrany a správy vlastního majetku dostává do popředí zájmu a nemělo by být opomíjeno.


Pokud o nějaké formě ochrany vlastního majetku přemýšlíte, je dobré vědět, jaké možnosti současné tuzemské zákony nabízejí a jaká jsou rizika a úskalí jednotlivých variant.


V současné době nejprobíranější variantou ochrany vlastního majetku je svěřenský fond, existují však i další v některých případech zajímavější varianty.

SVĚŘENSKÝ FOND


je nejrozšířenější forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, samostatným.

Svěřenský fond podléhá zdanění daní z příjmů právnických osob ve výši 19 % ze zisku. Výplata plnění obmyšlenému se daní srážkovou daní ve výši 15 %

VÝHODY


+absence právní osobnosti a veřejného dohledu,

+ možnost plnění soukromých účelů,

+ majetkové zabezpečení určených osob,

+ zamezení negativních důsledků dědického řízení

+ ochrana majetku v případě krizových životních situací (vyčleněný majetek není možné postihnout exekucí zakladatele)

+ ochrana před riziky z provozu podnikání


NEVÝHODY


– složitější zakládání à náročnost prvotního nastavení

– majetek přestává být ve vlastnictví zakladatele


Alternativou ke svěřenskému fondu může být nadační fond či nadace.

NADAČNÍ FOND

spadá do kategorie tzv. fundací, které jsou tvořeny majetkovým základem k určitému účelu. Vymezení účelu nadačního fondu je již plně v kompetenci zřizovatele nadačního fondu.Na rozdíl od svěřenského fondu je nadační fond právnickou osobou

Dle Občanského zákoníku je se nadační fond zakládá k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Účel nadačního fondu může být i smíšený.

Nadační fond podléhá zdanění daní z příjmů právnických osob ve výši 19 % ze zisku. Výplata plnění obmyšlenému se daní srážkovou daní ve výši 15 %.Neplní-li nadační fond účel, ke kterému byl zřízen, mlže soud rozhodnout o jeho zrušení.


VÝHODY


+ právnická osoba

+ za určitých okolností daňové zvýhodnění

+ delší tradice


NEVÝHODY


– omezenější možnosti podnikání a zisk musí být použit pro účely nadačního fondu

– trestní odpovědnost právnických osob

– možnost zrušení soudem při neplnění účelu

Ač se to na první pohled nezdá, tak ze statistik a analýz vyplývá, že největší ohrožení pro majetek přichází z vlastní rodiny a ke ztrátě rodinného majetku dochází při převodu majetku z jedené generace na druhou. Proto je dobré svůj majetek chránit.