Mimořádný stav a daňová opatření

Vyhlášený nouzový stav a celorepubliková karanténa trvají a negativní efekty těchto nařízení se ekonomikou šiří jako lavina a dopadají ve skrze na všechny podnikatele, kteří museli z důvodu mimořádných opatření buď úplně zavřít, nebo fungují ve značně omezeném režimu. V tomto newsletteru bychom Vás rádi informovali o mimořádných daňových opatřeních, která mají podnikatelům ulevit tak, aby se nedostali do platební neschopnosti a nemuseli své provozy zavřít nadobro.

Plošné prominutí sankcí u daně z příjmů

V rámci mimořádných opatření bylo schváleno plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce.


Ministerstvo financí ani Finanční správa se však zatím nevyjádřili, zda toto „pozdní“ podání budou jako pozdní podání evidovat u poplatníků, kteří tuto možnost využijí, pro budoucí řízení o prominutí pokut např. u kontrolního hlášení.

Plošné prominutí sankcí u kontrolního hlášení

Plátcům DPH budou plošně prominuty pokuty ve výši 1 000 Kč vzniklé v souvislosti s pozdním podáním kontrolního hlášení za předpokladu, že tyto pokuty vznikly v období mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Žádosti bez správních poplatků

V případech, kdy daňový subjekt podá žádost o posečkání s úhradou daně, žádost o prominutí pokuty za kontrolní hlášení nebo žádost o prominutí úroku z prodlení, nebude nutné hradit správní poplatky, které se za normálních okolností platí.

Prominutí zálohy na daň z příjmů

Na základě rozhodnutí bude všem poplatníkům daně z příjmů právnických a fyzických osob prominuta úhrada zálohy na daň z příjmů, která je splatná dne 15.6.2020.

Zpětné uplatnění ztráty

Ministerstvo financí zavádí z důvodu mimořádných opatření institutu zpětného uplatnění ztráty, kdy bude možné uplatnit ztrátu roku 2020 již v přiznání za rok 2018 nebo 2019. Ztráta roku 2020 se bude zpětně uplatňovat podání dodatečného daňového přiznání za daná zdaňovací období.

Pozastavení EET

Z důvodu mimořádné situace bude pozastavena elektronická evidence tržeb pro subjekty spadající do všech fází EET. Pozastavení bude trvat po dobu vyhlášeného stavu nouze a další tři měsíce od jeho ukončení.

Program Antivirus

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a přijatých mimořádných opatření vyhlásila vláda tzv. program Antivirus k zajištění kompenzací zaměstnavatelům, kteří musejí hradit mzdy svých zaměstnanců i případech karantény či uzavření provozu.Bezprostředně dochází k aktivaci následujících opatření:


A) Bude proplácena mzda zaměstnancům v karanténě. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

B) Bude poskytována kompenzace na mzdy zaměstnancům, kterým není z důvodu mimořádných opatření přidělována práce. V případě, kdy je zaměstnavateli na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu, musí být náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.


C) Stát bude rovněž proplácet mzdu zaměstnanců, kteří nepracují z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části ostatních zaměstnanců. Významnou částí se rozumí min. 30 % zaměstnanců. Stát přispívá na mzdu 80 % mzdy, přičemž zaměstnavatel vyplácí mzdu ve výši 100 %


D) Stát bude také zaměstnavatelům částečně proplácet mzdy zaměstnanců, kteří nepracují z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) ze strany subdodavatelů. V takovém případě vyplácí zaměstnavatel 80 % mzdy a stát bude na tuto mzdu přispívat 50 %.


E) Proplácena bude také část mzdy zaměstnanců, kteří nepracují z důvodu omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele. V daném případě má zaměstnanec nárok na 60% mzdy a stát tuto částku proplácí do výše 50 %.Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj.  po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

Prominutí minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění

V rámci mimořádných opatření vláda rovněž schválila prominutí minimální výše zálohy na sociální a zdravotní pojištění po dobu půl roku. OSVČ platící vyšší než minimální zálohy neplatí zálohy také a v rámci vyúčtování jen doplatí rozdíl mezi minimální výší zálohy a jim stanovenou výší zálohy. Celková úspora pro jednotlivce bude činit necelých 30 tis. Kč.

Neváhejte se na nás v této situaci obrátit. Vzhledem k tomu, že se situace ze dne na den mění, Vám rádi pomůžeme se zařízením a realizací všeho potřebného tak, abyste mimořádná opatření přečkali s co možná nejmenší újmou.