ATERRA GROUP

DANĚ

Téměř každá podniková operace nebo transakce přináší daňové důsledky.
Vzhledem ke složitosti českého i mezinárodního daňového systému, jeho častým změnám a neustálému vývoji je vhodné daňové záležitosti svěřit kvalifikovaným odborníkům. 

TUZEMSKÉ DANĚ

DANE 17819768 sNabízíme komplexní služby daňového poradenství, správy daní a zastupování před úřady.
Náš daňový tým poskytuje klientům relevantní a aktuální informace o změnách v daňové legislativě.

FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATELŮM NABÍZÍME:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Revize daňových přiznání připravených klientem
 • Daňové poradenství
 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Daňové registrace
 • Poradenství při vysílání zaměstnanců do a z České republiky
 • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

PRÁVNICKÝM OSOBÁM NABÍZÍME:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Revize daňových přiznání připravených klientem
 • Daňové poradenství
 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Daňové registrace
 • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Řešení daňové problematiky při přeměnách společností a podnikových kombinacích
 • Mezinárodní zdanění
 • Příprava klienta na kontrolu správce daně, daňový audit

Naši daňoví specialisté poskytují profesionální služby také v oblasti daně z přidané hodnoty, silniční daně, daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti, dědické a darovací daně a spotřební daně.

MEZINÁRODNÍ DANĚ

Zdanění expatů

Cizincům pracujícím v České republice nebo majícím příjmy plynoucí z České republiky nebo dalších zemí můžeme pomoci vyplnit daňové přiznání, na základě plné moci podat jejich daňové přiznání, komunikovat se správcem daně a zajistit případné vrácení přeplatku.

Podnikové kombinace

Jedním z nejvýznamnějších faktorů při realizaci fúzí a akvizic nebo změně holdingové struktury je daňové hledisko. V některých případech je dokonce hlavním důvodem v realizaci takového procesu.

Náš tým je připraven poskytnout klientovi odbornou podporu při rozhodování a výběru nejvhodnější alternativy a stanovení postupu a harmonogramu. Jsme schopni vyčíslit daňové, právní, ekonomické a účetní nebo administrativní dopady těchto transakcí.

Nezbytným krokem při výběru nejvhodnější varianty je určení možných rizik a jejich eliminace.

V rámci služeb týkajících se mezinárodního zdanění poskytujeme tyto služby

 • Poradenství v oblasti vzniku a zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
 • Navržení holdingových struktur
 • Optimalizace existujících struktur

Převodní ceny

V poslední době je nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami jedním z nejčastěji citovaných témat v mezinárodním i tuzemském daňovém prostředí. Jsme schopni vyhodnotit současnou strategii pro převodní ceny, identifikovat možná rizika nebo navrhnout novou strategii. U správce daně můžeme předem zajistit závazné stanovisko ke způsobu, jakým byla převodní cena stanovena. Klient tak získá přiměřenou jistotu, že zvolená varianta je přijatelná pro správce daně.

DAŇOVÝ AUDIT

Daňový audit je interní prověrkou plnění daňových povinností společnosti vůči finančním úřadům, a dále posouzením daňového zatížení společnosti.
Výsledkem je zpráva pro management společnosti s nálezy a doporučeními.

Daňový audit zahrnuje zejména

 • Prověření plnění povinností vůči finančním úřadům (daň z příjmu právnických osob, DPH a ostatní daně)
 • Stanovení daňového základu a posouzení potenciálních rizikových oblastí
 • Kontrolu nákladových a výnosových účtů a jejich dopad na daňovou pozici společnosti
 • Prověření specifických oblastí v závislosti na oboru podnikání 
 • Provozní a transakční financování, návrh daňově efektivního strukturování a toků
 • Transakce se spřízněnými osobami, určení cen obvyklých a daňová optimalizace v případě transakcí mezi podniky ve skupině